ANKIETA DOTYCZĄ„CA PRZEGLĄDARKI NOTAM


Ankieta ma na celu określenie zainteresowania użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej, potencjalnym wykorzystaniem przeglądarki NOTAM uruchomionej na ich potrzeby przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w ramach usług oferowanych przez Służbę Informacji Lotniczej.


Określenie rodzaju użytkownika (możliwy wybór kilku opcji).

Pilot IFR
Pilot VFR
Uczeń ośrodka szkolenia lotniczego
ATCO / FIS
Służba operacyjna portu
Dyspozytor / handling
Operator drona
Reprezentant instytucji państwowej (np. ULC, ministerstwo, służba mundurowa)
Inny użytkownik przestrzeni


1. Czy jesteś zainteresowany korzystaniem z otwartej przeglądarki zawierającej NOTAM publikowanych dla FIR Warszawa oraz polskich lotnisk?

TAK NIE


2. Czy obecnie korzystasz z przeglądarek NOTAM (prosimy o podanie jakich)?

TAK, proszę podać nazwę serwisu:
NIE


3. Jak często korzystasz z NOTAM?

Kilka razy w tygodniu lub częściej Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu lub rzadziej


4. W jakim sezonie korzystasz z NOTAM?

W sezonie letnim W sezonie zimowym Przez cały rok


5. Z jakiej wersji językowej wolisz korzystać, zapoznając się z sytuacją na lotniskach lub w FIR Warszawa?

ANGIELSKIEJ POLSKIEJ


6. Czy jesteś zainteresowany wyszukiwaniem NOTAM archiwalnych?

TAK NIE


7. Jakie funkcjonalności przeglądarki NOTAM uważałbyś za najbardziej przydatne? (pytanie otwarte)


Pola nieobowią…zkowe (patrz: klauzula informacyjna poniżej)
Imię™ i Nazwisko:
Stanowisko:
Organizacja:
Kraj:
E-mail:
 
 
 
Klauzula informacyjna dotyczą…ca przetwarzania danych osobowych

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych przez Polską… Agencję™ Żeglugi Powietrznej z siedzibą… w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147 (dalej „Agencja”). Z poniższego tekstu dowiesz się™ m.in., dla jakich celów i jak dł‚ugo Agencja przetwarza lub bę™dzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą… mieć‡ dostę™p do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać‡ w zwią…zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikają…cym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzą…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporzą…dzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporzą…dzenie”).
Administrator
Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach ankiety jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą… w Warszawie, ul. Wieżowa 8, kod pocztowy 02-147.
Agencja dołoży wszelkich starań„, aby w jak najpeł‚niejszym stopniu zrealizować‡ wymogi Rozporzą…dzenia i w ten sposób chronić‡ Twoje dane osobowe.
Inspektor ochrony danych
Nadzór nad prawidł‚owym przetwarzaniem danych osobowych w Agencji sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się™ skontaktować‡ pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Agencja zapewnia, że bę™dzie przetwarzać‡ Twoje dane osobowe wyłą…cznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Agencja bę™dzie chciał‚a przetwarzać‡ Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrę™bnie poinformowany o tym nowym celu.
Twoje dane osobowe będą… przetwarzane w celach zwią…zanych wyłą…cznie w zakresie usługi przeglądarki NOTAM. Podstawą™ przetwarzania danych osobowych stanowią… prawnie uzasadnione interesy Agencji, zwią…zane bezpoś›rednio z zapewnieniem ustawowych zadań„ Agencji, w tym Służby informacji lotniczej w Polsce.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą… Twoich danych osobowych bę™dzie Agencja.
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą… przechowywane przez okres 3 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą…
Masz prawo do:
a) dostę™pu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeś›li uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Agencję™ są… niezgodne z rzeczywistością…, masz prawo ich sprostowania lub uzupeł‚nienia;
c) Żą…dania usunię™cia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
d) wniesienia żą…dania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Agencji.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Agencję™ Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporzą…dzenia, przysł‚uguje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzę™du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Pań„stwa danych osobowych w zakresie wynikają…cym z ankiety jest dobrowolne.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dokonuje profilowania danych osobowych.

 
Wyrażam zgodę™ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wypeł‚nionej ankiecie w celu podwyższenia jakości usług PAŻP.
 
(Antyspam) + =
 
Dzię™kujemy za wypeł‚nienie ankiety.