AIS

AIP POLSKA

Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska jest publikowany i wydawany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Zasady ochrony praw autorskich

Produkty AIS (w tym produkty informacji lotniczej w rozumieniu Załącznika 15 ICAO) zapewniane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej są objęte prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ochroną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Produkty AIS można wykorzystywać tylko poprzez ich pobieranie, zobrazowanie lub drukowanie (w niezmienionej formie) do celów operacyjnych przez podmioty określone w pkt. 2.2 Załącznika 15 ICAO. Korzystanie z produktów AIS w innej formie lub w innych celach, w szczególności w celach komercyjnych, wymaga zgody PAŻP.

Stosowane dokumenty ICAO

Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska jest opracowywany zgodnie ze standardami i zalecanymi praktykami (SARPs) zawartymi w Załączniku 15 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Służby informacji lotniczej oraz w Podręczniku służb informacji lotniczej (ICAO Doc 8126).
Mapy wchodzące w skład Zbioru Informacji Lotniczych (AIP) Polska, zgodne ze standardami opisanymi w Załączniku 4 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Mapy lotnicze oraz wytycznymi zawartymi w Podręczniku map lotniczych (ICAO Doc 8697) zawierają w nazwie skrót “ICAO”, np. Aerodrome Chart – ICAO.
Odstępstwa od norm, zalecanych metod postępowania i procedur ICAO podano w rozdziale GEN 1.7.

Układ AIP Polska oraz ustalony cykl wydawania zmian

AIP Polska jest publikacją dwutomową, zawartą w dwóch segregatorach formatu A4. Oba segregatory stanowią jedność i będą określane w niniejszej publikacji jako AIP Polska.
Pierwszy segregator składa się z następujących części:
– GEN – Informacje ogólne,
– ENR – Trasa.
Wydzielono w nim także miejsce na przechowywanie Zmian AIRAC oraz Biuletynów Informacji Lotniczej (AIC).
Drugi segregator składa się z następujących części:
– AD 2 – Lotniska.

Układ tematyczny informacji opublikowanych w AIP Polska jest zgodny z Podręcznikiem służb informacji lotniczych ICAO Doc 8126- AN/872. Szczegółowe informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów są podane w spisach treści.

Cykl wydawania zmian do AIP Polska

Zmiany AIRAC do AIP Polska są wydawane zgodnie z potrzebami w terminach zgodnych z terminami cyklu AIRAC i w taki sposób, by informacja zawarta w tych zmianach dotarła do użytkownika conajmniej 28 dni (a w przypadkach szczególnych 56 dni) przedwejściem Zmiany w życie.

AIP VFR Polska

AIP VFR publikowane i wydawane jest przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Zawiera informacje ogólne o przepisach i zasadach wykonywania lotów VFR w FIR WARSZAWA.

AIP VFR składa się z następujących części:
– VFR GEN,
– VFR ENR,
– VFR AD 4.

W części VFR GEN przedstawiono informacje ogólne niezbędne do wykonywania lotów w warunkach VFR. Część VFR ENR zawiera przepisy dotyczące ruchu VFR. W części VFR AD 4 publikowane są informacje imapy dotyczące lotnisk oraz lądowisk, na których odbywa się ruch lotniczy VFR.

Do AIP VFR wydawane są oddzielne zmiany,Suplementy i poprawki ręczne. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC. Mapy wchodzące w skład AIP VFR niespełniają w pełni standardów opisanych w Załączniku 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Mapy lotnicze.

MIL AIP Polska

MIL AIP publikowany jest przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej we współpracy z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. Oddział Informacji i Procedur Lotniczych Szefostwa SRL SZ RP jest odpowiedzialny za zbieranie i dostarczanie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej danych lotniczych w zakresie lotnisk wojskowych.

MIL AIP zawiera informacje ogólne o przepisach i zasadach wykonywania lotów przez lotnictwo wojskowe. Publikacja ta nie jest w pełni zgodna ze standardami i zalecanymi praktykami zawartymi w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Służby informacji lotniczej.

MIL AIP składa się z następujących części:
– MIL GEN,
– MIL ENR,
– MIL AD 4.

W części MIL GEN przedstawiono informacje ogólne niezbędne do wykonywania lotów przez lotnictwo wojskowe. Część MIL ENR zawiera podstawowe informacje dotyczące przestrzeni powietrznej w FIR WARSZAWA oraz ogólne informacje dotyczące wykonywania lotów z widocznością i przepisów wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Do MIL AIP wydawane są oddzielne Zmiany, Suplementy i poprawki ręczne. Informacje kwalifikujące się do publikacji za pomocą Suplementu, a dotyczące lotnisk cywilnych oraz operacji lotnictwa cywilnego dostępne są w Suplementach do AIP Polska. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

W trakcie edycji i składania AIP Polska szczególną uwagę przywiązuje się do dokładnego i poprawnego przekazania informacji. W przypadku znalezienia błędu, nieścisłości lub w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości korespondencję w tych sprawach należy kierować na niżej podany adres:

Adres pocztowy:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Służba Informacji Lotniczej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
Polska

Tel.: +48-22-574-5696, 5624 lub 5694
Faks: +48-22-574-5619
AFS: EPWWYOYX
E-mail: ais.poland@pansa.pl
WWW: https://www.ais.pansa.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.