Ułatwienia dostępu

Produkty AIS

Produkty informacji lotniczej określone w Załączniku 15 ICAO, które obecnie zapewnia AIS Polska są następujące:

  • Zbiór informacji lotniczych (AIP) – włącznie ze Zmianami i Suplementami do AIP
  • Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC)
  • Mapy lotnicze
  • Depesze NOTAM

Zbiór informacji lotniczych (AIP Polska) jest publikacją zawierającą informacje o charakterze trwałym, które mają istotne znaczenie dla żeglugi powietrznej w FIR Warszawa. Do AIP Polska wydawane są Zmiany i Suplementy. Zmiany do AIP dotyczą wprowadzenia, usunięcia lub aktualizacji informacji o charakterze stałym. Suplementy do AIP wprowadzają zmiany tymczasowe długotrwałe (3 miesiące i dłużej) lub krótkotrwałe, ale zawierające obszerny tekst i/lub rysunki, które dotyczą treści stałych AIP. Zmiany do AIP i Suplementy do AIP są numerowane osobno.

AIP Polska publikuje się w trzech tomach:

Tom I – pod nazwą AIP Polska – AIP IFR – zgodny z Załącznikiem 15 ICAO, uwzględniając, że informacje o lotniskach, na których jest możliwe wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR), publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I, a informacje o opłatach lotniskowych, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. − Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378), w rozdziale GEN 4 tomu I.

Tom II – pod nazwą AIP Polska – AIP VFR – zawierający informacje lotnicze przeznaczone dla użytkowników zainteresowanych wykonywaniem lotów VFR w polskiej przestrzeni powietrznej. Do AIP VFR Polska wydawane są oddzielne Zmiany VFR (VFR AMDT) oraz Suplementy VFR (VFR SUP).

Tom III – pod nazwą AIP Polska − MIL AIP – zawierający informacje lotnicze przeznaczone dla użytkowników zainteresowanych wykonywaniem lotów OAT w polskiej przestrzeni powietrznej oraz na lotniska wojskowe. Do MIL AIP Polska wydawane są oddzielne Zmiany MIL (MIL AMDT) oraz Suplementy MIL (MIL SUP).

MIL AIP publikowany jest przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej we współpracy z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

Biuletyn Informacji Lotniczej (AIC) to zawiadomienie zawierające informacje o charakterze niekwalifikującym ich do włączenia do Zbioru informacji lotniczych lub ogłoszenia za pośrednictwem NOTAM, lecz dotyczące bezpieczeństwa lotów, żeglugi powietrznej lub zagadnień natury technicznej, administracyjnej albo prawnej.

Mapy lotnicze to mapy wskazane w Załączniku 15 ICAO i przygotowywane zgodnie z wymaganiami Załącznika 4 ICAO. Z wyjątkiem Lotniczej mapy Polski – ICAO  (tzw. mapa VFR) wszystkie mapy zapewniane przez AIS Polska stanowią część AIP Polska.

NOTAM to wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. Dostęp do depesz NOTAM możliwy jest poprzez serwis IWB.

 Inne produkty w ofercie AIS Polska to:

  • Baza danych AIM (zrzut lokalnej bazy danych AIS w formacie AIXM 4.5)
  • Cyfrowe zbiory danych o przeszkodach (format .csv): – w strefie 1; – w strefie 2, zawierających jedynie dane o przeszkodach, które przebijają powierzchnie ograniczające (OLS).
  • Zbiór danych AIP (AIXM 5.1)
  • Zbiory danych o przeszkodach (AIXM 5.1)
Data modyfikacji strony: środa, 22 maja 2024, 17:35